gebruiksvoorwaarden

Art. 1 Algemeen juridisch kader

De contractuele relatie tussen desco nv en haar cliënteel wordt beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden waarop dit reglement een aanvulling vormt. Door registratie en ondertekening als klant verklaart de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van zowel de algemene verkoopsvoorwaarden als dit reglement en de toepassing ervan te aanvaarden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet-initiatieven van desco nv, en haar dochterondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd 'ons bedrijf'. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Desco behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit reglement te wijzigen. De geamendeerde artikelen zullen bekendgemaakt worden op de website en zullen automatisch van kracht worden. Een dergelijke gewijzigde bepaling zal echter geen invloed hebben op het gebruik van diensten voorafgaand aan het ogenblik waarop de bepaling van kracht wordt.

 

Art. 2 Gebruikers

Het gebruik van desco e-shop (de e-commerce toepassing van desco) is voorbehouden aan professionele klanten en kan slechts starten na registratie. Desco bepaalt zelf haar acceptatiebeleid en behoudt zich m.a.w. het recht voor elke registratie afzonderlijk te beoordelen en de toegang tot desco e-shop zonder motivatie te weigeren. De klant heeft terzake geen enkel verhaal. De toegang tot desco e-shop impliceert niet dat de klant zonder meer kan gebruik maken van alle toepassingsmogelijkheden. Desco bepaalt welke individuele toepassingsmogelijkheden zij aan de klant aanbiedt. Elke gebruiker die in een periode van 3 maanden geen gebruik maakt van de e-shop, zal de toegang tot de e-shop verliezen. Om opnieuw toegang te krijgen tot de e-shop, moet de klant opnieuw een 'aanvraag nieuwe gebruiker' indienen.

 

Art. 3 Beveiliging

De klant ontvangt na registratie per e-mail een user id en een paswoord. Het paswoord moet hij wijzigen bij de eerste toegang in een zelfgekozen paswoord. Dit is strikt persoonlijk, en mag niet aan derden worden meegedeeld noch op enig document genoteerd.
De klant verbindt zich ertoe dat alleen de gebruiker vermeld in de 'aanvraag gebruiker' toegang zal hebben tot de e-shop.
De klant verbindt zich ertoe om in geval van misbruik, verlies, diefstal, vervalsing, of enig vermoeden hiervan, zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen, en desco schriftelijk in te lichten van elk wederrechtelijk gebruik zoals hij dit vaststelt. De klant verbindt zich ertoe een klacht in te dienen bij de federale politie telkens een onregelmatig gebruik wordt geconstateerd. Tot op het ogenblik dat desco de e-shop heeft geblokkeerd of daartoe redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad, is de klant volledig en onvoorwaardelijk aansprakelijk voor elk onwettig en ongeoorloofd gebruik van desco e-shop en voor de schadelijke of nadelige gevolgen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks uit kunnen voortvloeien.

 

Art. 4 Verantwoordelijkheden

4.1 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de standaardcontracten dienaangaande, is de klant volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de overgebrachte gegevens, en voor de schade voortvloeiend uit handelingen, fouten, verzuim of vergissingen van de klant, zijn lasthebbers of aangestelden, bij het aanmaken, encoderen en overbrengen van de gegevens. De klant is ook volledig verantwoordelijk voor eventuele dubbele encoderingen. Desco kan terzake niet aansprakelijk worden gesteld. Desco controleert de registratiedata niet en gaat ervan uit dat de data zoals ze door de cliënt worden opgegeven correct zijn. Bij annulatie van een gebruiker is de klant verplicht desco te verwittigen per aangetekend schrijven. Tot 8 dagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven blijft de klant verantwoordelijk voor de opgezegde gebruiker. Desco is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van de ongeschiktheid of slechte werking van de door de klant gebruikte IT infrastructuur of programmatuur hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, of door de klant aangebrachte wijzigingen in door desco terbeschikkinggestelde programmatuur en data . Indien ondanks de bepalingen van dit artikel, desco verantwoordelijk wordt gesteld ten opzichte van de klant, blijft deze verantwoordelijkheid in het kader van dit contract, ongeacht oorzaak of schade beperkt tot 1.000 EUR. Desco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor haar klanten zou kunnen voortspruiten uit een gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten door overmacht.

4.2 Desco moet de goede uitvoering van het contract naar best vermogen verzekeren. De aansprakelijkheid van desco voor eventuele nadelige gevolgen die uit de aangeboden diensten zouden voortvloeien, kan echter alleen ingeroepen worden in geval van kwade trouw, fraude of zware fout van desco.

4.3 Desco is niet aansprakelijk voor door de klant (in)direct geleden verlies of schade als gevolg van een te late verwerking of niet-verwerking van de gegevens. Desco biedt de website en de e-shop uitdrukkelijk aan 'zoals ze zijn'. Desco stelt alles in het werk om de continuïteit van e-shop te verzekeren. Zij verzekert dat zij voor de technische realisatie ervan een beroep doet op de meest geavanceerde technieken, doch zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitvallen of misfuncties van het systeem. Dit betekent ook dat desco zonder enige schadevergoeding noch verplichting tot voorafgaande kennisgeving kan overgaan tot een onderbreking van de diensten om haar IT instrumenten te onderhouden of te verbeteren. In geen enkel geval kan desco aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of (in)directe schade die voortvloeit uit of in verband zou staan met de website, de diensten van desco of onderhavige reglement.

 

Art. 5 Bewijs

Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden dezelfde bindende kracht heeft als een geschrift en dat deze als bewijsmiddel tussen partijen geldt.

 

Art. 6 Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van ons bedrijf. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppelingen houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere site.

Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. Ons bedrijf, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaand of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

De inhoud van deze site (bestaande uit o.m. tekst, grafieken, logo’s, knop-iconen, beelden, URL’s, audioclips, ...) is eigendom van desco of van haar leveranciers en de inhoud wordt beschermd. Elke software en data die gebruikt wordt op deze site is eigendom van desco of van haar leveranciers en is beschermd door auteursrechten.

 

Art. 7 Inhoud

De visuele inhoud van deze site naar beelden, tekeningen, kleuren, URL’s, ... is louter indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke beelden, tekeningen, kleuren, URL’s, ... kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, winstdervingen of eventuele andere aansprakelijkheden ten aanzien van desco.

 

Art. 8 Privacy

Door de registratie erkent en stemt de klant ermee in dat zijn registratiedata zullen bijgehouden en verwerkt worden door desco voor:

  1. de uitvoering van deze gebruikersovereenkomst
  2. de organisatie van de website
  3. de eventuele uitvoering van transacties
Elkeen heeft het recht toegang te verkrijgen tot zijn registratiedata en om een wijziging ervan aan te vragen, indien nodig onder de voorwaarden bepaald door de Belgische wet van 08.12.92 op de privacy.


Verantwoordelijke van de gegevens wefgedbmasszerter@dfgvdfescfzeo.be 03/326 33 33

 

De persoonsgegevens van de klant worden door desco verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met hem hebben als gevolg van een offerte of bestelling.
Via een mail aan prilalalavacy@deslululuco.be of een schrijven per brief aan ons adres kan de klant altijd vragen welke gegevens wij over hem verwerken en ze laten verbeteren of wissen.
Indien de klant het niet eens is met de manier waarop wij zijn gegevens verwerken, kan hij zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan hij via bovenstaande mailadres of per brief bij ons opvragen.

 

Art. 9 Overdraagbaarheid en verdere commercialisering

Dit reglement is afgesloten intuiti personae in hoofde van de klant. Geen enkele van de rechten en plichten, voortvloeiend uit dit reglement, is overdraagbaar aan derden. Reproductie en kopiëren van informatie, data, software en dergelijke meer door de klant voor verdere commerciële doelstellingen naar derden toe is verboden.

 

Art. 10 Klachten en geschillen

Indien de klant een klacht heeft, dient hij dit aangetekend te schrijven binnen de 8 dagen naar desco. Partijen verbinden zich ertoe inspanningen te doen om elk geschil waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven eerst minnelijk te regelen. Mocht een minnelijke schikking niet mogelijk zijn, of een poging hiertoe mislukken dan zullen partijen hun geschil voorleggen aan de bevoegde rechtbanken gestipuleerd in de algemene verkoopsvoorwaarden van desco. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Art. 11 Prijzen

De prijzen zijn vrijblijvend, exclusief de geldende btw en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Je winkelwagen toont in de overzichtsfase welke verkoopprijzen gelden voor je bestelling.